02. Ervaring

Gemeente Zeist / regio Kromme Rijn Heuvelrug

Programmamanager regionale sociale- en economische participatie 2010-2011

Het beleidskader is in de vijf afzonderlijke gemeenteraden en diverse besturen vastgesteld.

  • Aansturen team;
  • Opstellen plan van aanpak;
  • Opstellen meerjaren beleidskader sociale- en economische participatie (inclusief koppeling Wmo, AWBZ, Jeugdzorg en onderwijs);
  • Organiseren regionale raadsbijeenkomst voor 5 gemeenten;
  • Klankbord wethouders en managementteam.